ESPECIAL DE COMPTES I HISENDA

S’encarregarà dels següents temes:

a) Pressupost i gestió pressupostària.

b) Recaptació i tresoreria. Emprèstits i operacions de tresoreria.

c) Ordenances fiscals, rendes i inspecció fiscal.

d) Qualsevol assumpte referent a la hisenda municipal.

e) Examen, estudi i informe de tots els comptes pressupostaris que hagi d’aprovar el Ple d’acord amb la regulació establerta a la legislació reguladora de les Hisendes locals.

 

Persona responsable: Andrea Pomar

Correu electrònic: andrea.regidora@gmail.com

Contacte: 971638443

Ubicació: Primera planta