Ajudes al sector de la restauració afectats per la Covid-19

16-Juliol-2021
Bases reguladores i convocatòria d’ajudes al sector de la restauració amb motiu de la suspensió de la seva activitat a causa de les mesures de contenció de la Covid-19, per import equivalent a la taxa pel servei de recollida o eliminació de fems i residus sòlids urbans

Les Bases Específiques consten publicades en el BOIB núm. 91, de dia 08 de juliol de 2021.

El termini de presentació de sol·licituts és de dia 20 de juliol de 2021 a dia 1 de setembre de 2021 (o fins a l'exhauriment del crèdit pressupostari)
 
Les sol·licituts se poden presentar de forma telemàtica a través de la seu electrònica https://soller.sedelectronica.es
Les persones físiques també tenen l'opció de presentar les sol·licituts de forma presencial, adjuntant els dos annexos següents.