Ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics

16-Juliol-2021
Bases reguladores i convocatòria del procediment de concessió directa i a fons perdut d’ajudes per pal·liar els efectes de la covid-19 en els sectors econòmics del terme municipal de Sóller

Les Bases Específiques consten publicades en el BOIB núm. 91, de dia 08 de juliol de 2021.

El termini de presentació de sol·licituts és de dia 20 de juliol de 2021 a dia 15 d'octubre de 2021 (o fins a l'exhauriment del crèdit pressupostari)
 
Les sol·licituts se poden presentar de forma telemàtica a través de la seu electrònica https://soller.sedelectronica.es
Les persones físiques també tenen l'opció de presentar les sol·licituts de forma presencial, adjuntant els dos annexos següents.