Convocatòria i bases de les proves selectives per a cobrir, com a personal funcionari de carrera i pel torn restringit de promoció interna, un lloc de treball de tècnic-a mig d'administració general de l'Ajuntament de Sóller

19-Juny-2023

En el BOIB núm. 82 de dia 17 de juny de 2023 es va publicar la convocatòria i les bases de les proves selectives per a cobrir, com a personal funcionari de carrera i pel torn restringit de promoció interna, un lloc de treball de tècnic-a mig d'administració general d'aquest Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a partir del dia següent a aquell en què es publiqui l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entén prorrogat el primer dia hàbil següent.

Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases, es publicaran a la seu electrònica de l'Ajuntament [http://soller.sedelectronica.es].