Programes i Serveis

1. Servei d'orientació sobre les prestacions dels Serveis Socials.

Amb aquest servei oferim informació, orientació i assessorament a tota la població sobre els recursos socials existents, tant dels propis de l’Ajuntament com dels de les diferents administracions i d’altres sistemes no propis de Serveis Socials (habitatge, sanitat, educació, justicia …) per tal de donar resposta a qualsevol demanda social.

➔ Informació sobre les prestacions dels Serveis Socials

Actuacions de suport a la unitat de convivència i ajud a domicili.

Actuacions complementàries a la cobertura de les necessitats bàsiques.

Subvencions públiques de la Caib.

Sistema d’atenció a la Dependència https://www.caib.es/sites/dgdependencia/es/bienvenida-16181/

➔ Tramitació per l’accés a recursos no depenendent dels Serveis Socials

Informes d’estrangeria

Informes judicials

Tramitació administració civil

➔ Informació i derivació a altres sistemes

Beques de la conselleria d’Educació https://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=3084&lang=ca

Orientació Laboral https://soib.es/

IBAVI https://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=1364

Documentació administració civil

➔ Derivació cap a recursos Interns del Sistema de Serveis Socials

Serveis per a persones amb discapacitat https://www.imasmallorca.net/ca/personesambdiscapacitat

Tramitacions de Familia Monoparental https://seu.conselldemallorca.net/es/web/seu/ficha?key=56552

Tramitacions de Títol Familia Nombrosa https://seu.conselldemallorca.net/es/ficha?key=11109

Sistema de Dependència https://www.caib.es/sites/dgdependencia/es/que_es_objeto_y_principios-16190/

Servei per a la Dona IBdona https://www.caib.es/govern/organigrama/area.dolang=ca&coduo=232

Centre d’informació de la dona (Consell) https://web.conselldemallorca.cat/es/-/centre-d-informacio-de-la-dona-cid-2

Centres de tractament de drogodependència https://www.imasmallorca.net/ca/unprograma/71

 

2. Suport a la unitat de convivència i ajuda a domicili.

El SAD constitueix tot un conjunt d’actuacions adreçades a facilitar el desenvolupament o el manteniment de l’autonomia personal. Prevenir o retardar el deteriorament individual o social i promoure condicions favorables en le srelacions familiars i de convivència; contribuiex ai´xi a l aintegració i permanencia de les persones en el seu entorn habitual, mitjançant la intervenció i el suport adequats de tipus personal, psicosocial, domèstic i educatiu.

➔ Prestacions d’ajuda a domicili. (SAD)

  • Servei d’ajuda a domicili (SAD Social), servei de menjador a domicili.

➔ Prestacions d’ajudes tècniques

  • Teleassistència i cessió de material de suport

➔ Altres suports a la unitat de convivència

  • Suport social i educatiu, suport psicosocials, suport a la’estructura familiar i dinàmica relacional i taller d’habilitat socials

 

3. Programes de prevenció i inserció

Dins d’aquest apartat s’inclouen diferents aspectes de la vida quotidiana de les persones, inserció laboral, la cura emocional, les situacions de vulnerabilitat dels mes joves, així com dels més majors, la inserció social, les relacions conflictives familiars, de parella, l’enfocament del deliecte (violència de genère, els joves infractors, el penats …).

➔ Programa i actuacions d’inserció laboral i activitats ocupacionals

  • Tallers de Fundació Deixalles, treball comunitari de penats i orientació laboral a diferents col·lectius.

Programa GOL https://www.deixalles.org/gol/

ASPROM https://www.asprom.net/

AMADIP https://esment.org/

➔ Programes i activitats de relació social i lleure.

➔ Programes i actuacions de prevenció i promoció social.

➔ Actuacions de prevenció de dependència i promoció de l’autonomia personal.

 

4. Servei de cobertura de les necessitats bàsiques.

Ajudes i prestacions en les que comptam dins el sistema públic dels Serveis Socials per a donar cobertura a les necessitats bàsiques d’aquelles persones i families que estan en el llindar d’exclusió social. Aquestes prestacions, tant economiques com en espècies, s’han d’entendre com a un recurs amb el que comptam els professionals per a retornar en el més breu temps possible al sistema inclusiu social de les persones que atenem.

➔ Ajudes urgents i de greu necessitat

➔ Tramitació d’ajudes econòmiques autonòmiques i estatals: PNC, RMI, Renda Social Garantida

➔ Prestacions econòmiques

➔ Programa Rebost.

➔ Programa de Microcrèdits.

➔ Ajudes en espècies

 

 


Source URL: https://ajsoller.net/programes-i-serveis