Programes i serveis

1. Servei d'orientació sobre les prestacions dels Serveis Socials.

Amb aquest servei oferim informació, orientació i assessorament a tota la població sobre els recursos socials existents, tant dels propis de l’Ajuntament com dels de les diferents administracions i d’altres sistemes no propis de Serveis Socials (habitatge, sanitat, educació, justícia…) per tal de donar resposta a qualsevol demanda social .

*Informació sobre les prestacions dels Serveis Socials:

 • Actuacions de suport a la unitat de convivència i ajud a domicili.

 • Actuacions complementàries a la cobertura de les necessitats bàsiques.

 • Subvencions públiques de la CAIB

 • Sistema d’atenció a la Dependència

 • Altres

*Tramitació per l’accés a recursos no dependent dels Serveis Socials.

*Informació i derivació a altres sistemes.

*Derivació cap a recursos Interns dels Sistema de Serveis Socials.

*Derivació cap a recursos no governamentals.

2. Suport a la unitat de convivència i ajuda a domicili.

El SAD constitueix tot un conjunt d’actuacions adreçades a facilitar el desenvolupament o el manteniment de l’autonomia personal, prevenir o retardar el deteriorament individual o social i promoure condicions favorables en les relacions familiars i de convivència; contribueix així a la integració i permanència de les persones en el seu entorn habitual, mitjançant la intervenció i el suport adequats de tipus personal, psicosocial, domèstic, educatiu.

*Prestacions d’ajuda a domicili.

 • Servei d’ajuda a domicili (SAD Social), servei de menjador a domicili i menjador social.

*Prestacions d’ajudes tècniques.

 • Teleassistència i cessió de material de suport.

*Altres suports a la unitat de convivència.

 • Suport social i educatiu, suport psicosocial, suport a l’estructura familiar i dinàmica relacional i taller d’habilitats socials.

3. Programes de prevenció i inserció.

Una part important de la tasca que es realitza als Serveis Socials passa per l’acompanyament de les persones cap a la millora de la seva qualitat de vida. Dins aquest apart s’inclouen diferents aspectes de la vida quotidiana de les persones; la inserció laboral, la cura emocional, les situacions de vulnerabilitat dels més joves així com dels més majors, la inserció social, les relacions conflictives familiars, de parella, l’enfocament del delicte (la violència de gènere, els joves infractors, els penats). Les fórmules que seguim estan definides tant per intervencions individuals, com grupal i comunitària.

*Programa i actuacions d’inserció laboral i activitats ocupacionals.

 • Tallers de Deixalles. , treball comunitari de penats i orientació laboral a diferents col·lectius (GOL, ASPROM, AMADIP)

*Programes i activitats de relació social i lleure.

*Programes i actuacions de prevenció i promoció social.

 • Suport socioeducatiu.
 • Programa PISE/ALTER.
 • Pla Municipal de Drogues.
 • Pla estratègic d’Igualtat entre homes i dones.
 • Celebració de dies internacionals (Dona, Violència de Gènere, Càncer, etc)
 • Mulla’t per l’esclerosi múltiple. 
 • Cicle de dones.
 • «Mira que faig» i «Diviértete en castellano».

*Actuacions de prevenció de dependència i promoció de l’autonomia personal.

4. Servei de cobertura de les necessitats bàsiques.

Feim referència a les distintes ajudes i prestacions en les que comptam dins el sistema públic dels Serveis Socials per a donar cobertura a les necessitats bàsiques d’aquelles persones i famílies que estan en el llindar de l’exclusió social. Aquestes prestacions, tant econòmiques com en espècies, s’han d’entendre com a un recurs amb el que comptam els professionals per a retornar en el més breu temps possible al sistema inclusiu social de les persones que atenem.