Borsa per proveir necessitats urgents existents a la policia local de l'Ajuntament de Sóller

27-Maig-2021
Convocatòria i bases específiques  per constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents a la policia local de l'ajuntament de Sóller.

Les Bases Específiques consten publicades en el BOIB núm. 69, de dia 27 de maig de 2021.

El termini de presentació d’instàncies és des del dia 28 de maig al dia de 24 de juny de 2021, ambdós inclosos.

Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sóller (http://soller.sedelectronica.es)