Convocatòria per cobrir com a funcionari de carrera 2 places de Policia Local

10-Març-2021
Nou termini de presentació d’instàncies: Des del dia 15 de març al 14 d'abril de 2021.

Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 2 places vacants de la categoria de policia local de l'ajuntament de Sóller mitjançant el procediment ordinari.

Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sóller (http://soller.sedelectronica.es).