Convocatòria per a constituir borses de treball d'Arquitecte i de Policia Local

12-Juliol-2022

El dia 6 de juliol de 2022 la Junta de Govern de l'Ajuntament de Sóller va aprovar la convocatòria i les bases específiques dels següents processos selectius:

- Constitució d'una borsa de treball d'Arquitecte de l'Ajuntament de Sóller, en règim d'interinitat.
- Constitució d'una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents a la Policia Local de l'Ajuntament de Sóller.

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu només es podran presentar a través de la Seu Electrònica (https://soller.sedelectronica.es), emprant el tràmit "Sol·licitud per participar a convocatòria de prova selectiva de personal a l'Ajuntament de Sóller"

Els successius anuncis relatius a aquestes convocatòries es publicaran en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sóller (http://soller.sedelectronica.es).