Convocatòria de Jutge de pau substitut

04-Juny-2024

En el BOIB núm. 4 de juny de 2024, es fa pública la convocatòria de provisió del Jutge de pau substitut de Sóller, amb un termini de deu dies hàbils (fins al 18 de juny de 2024) per presentar sol·licituds. 

Els requisits són els següents:

Ser espanyol.

Ser major d’edat.

No estar incurs en cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de la Llei orgànica del poder judicial, que literalment diu: «estan incapacitats per a l’ingrés a la carrera judicial els impedits físicament o psíquicament per a la funció judicial; els condemnats per delicte dolós mentre no hagin obtingut la rehabilitació; els processats o inculpats per delicte dolós mentre no siguin absolts o es dicti una interlocutòria de sobreseïment, i els qui no estiguin en el ple exercici dels drets civils.»

No incorre en cap de les incompatibilitats i prohibicions regulades als articles 389 a 397 de la Llei orgànica del poder judicial.

Els interessats que reuneixin els esmentats requisits, presentaran en aquest Ajuntament la corresponent sol·licitud, per escrit, d’acord amb el model establert en l’Annex 1.

La sol·licitud s’haurà de presentar acompanyada de la següent documentació: Fotocòpia DNI i «Currículum vitae» on es consignaran els detalls més significatius del perfil personal, acadèmic i professional. A la pàgina web de l’Ajuntament es podrà descarregar el model d’instància.