18 °C

Convocatòria plaça de tècnic mig d’administració general del departament d’Economia Sostenible

15-Octubre-2020
El termini de presentació d’instàncies és des del dia 16 al 25 d’octubre de 2020.

Convocatòria pública per cobrir com a funcionari interí una plaça de tècnic mig d’administració general del departament d’Economia Sostenible i la constitució d’una borsa d’ocupació. Sistema de selecció:concurs oposició. Les Bases Específiques consten publicades en el BOIB núm. 177, de dia 15 d’octubre de 2020.

El termini de presentació d’instàncies és des del dia 16 al 25 d’octubre de 2020.

Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sóller (http://soller.sedelectronica.es)