Convocatòria per proveir vàries places d'aquest Ajuntament per a l'estabilització de personal temporal

19-Gener-2023

En el BOIB núm. 156 de dia 1 de desembre de 2022 es varen publicar íntegrament les bases que han de regir les convocatòries per a proveir les següents places:

Per a places de personal funcionari:

1 plaça d'Assessoria Jurídica, 1 plaça d'Operari-a Neteja Edificis, 4 places d'Operari-a Neteja Edificis, 5 places d'Auxiliar Administratiu-va, 3 places d'Oficial 1ª Brigada d'Obres i Serveis, 2 places d'Operari-a Brigada d'Obres i Serveis.

-Per a places de personal laboral fixe:

1 plaça d'Auxiliar Informàtica

Posteriorment en el BOIB núm. 166, de 22 de desembre de 2022, es varen publicar les rectificacions de les bases de les convocatòries esmentades, tret de la convocatòria per proveir la plaça d'Auxiliar Informàtica

En el BOE núm 15 dia dia 18 de        gener de 2023 s'ha publicat l'anunci de les convocatòries per proveir dites places, obrint el termini per presentar les sol·licituds de 20 dies hàbils des del següent al de la publicació d'aquest anunci.

Tot i això ES COMUNICA que en breu es publicarà en el BOE l'anunci de rectificació de les bases que han de regir les convocatòries a dalt esmentades i s'obrirà un nou termini per presentar les sol·licituds de 20 dies hàbils des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOE, A EXCEPCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR 1 PLAÇA D'AUXILIAR INFORMÀTICA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIXE, que el termini d'aquesta convocatòria és l'inicial que inclou el període des del dia 19 de gener fins el 15 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

PER A LA RESTA DE CONVOCATÒRIES ES RECOMANA PRESENTAR LES SOL·LICITUDS EN EL SEGON TERMINI PER AIXÍ DESPRÉS NO HAVER D'APORTAR MODIFICACIONS A L'AUTOBAREMACIÓ.

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu només es podran presentar a través de la Seu Electrònica (https://soller.sedelectronica.es), emprant el tràmit "RHU150 Sol·licitud per participar a convocatòria de proves selectives per a l'estabilització de personal temporal"

Els successius anuncis relatius a aquestes convocatòries es publicaran en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sóller (http://soller.sedelectronica.es).