Convocatòria pública del procés per cobrir internament una plaça d'auxiliar de biblioteca

23-Juliol-2021
Sistema de selecció:concurs oposició.

Les Bases Específiques consten publicades en el BOIB núm. 98 de dia 22 de juliol de 2021.

El termini de presentació d’instàncies és des del dia 23 de juliol al dia 2 d'agost de 2021, ambdós inclosos.

Els successius anuncis relatius a aquestes convocatòries es publicaran en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sóller (http://soller.sedelectronica.es).