Convocatòries de processos selectius per cobrir plaça de Conserge i Operari de Brigada d'Obres i Serveis

08-Novembre-2021

- Procés selectiu per a l'ingrés com a funcionari-a interí-na a una plaça vacant de Conserge, grup C2, de l'Ajuntament de Sóller i la constitució d'una borsa d'ocupació.

- Procés selectiu per a l'ingrés com a funcionari interí a la plaça d’Operari de brigada d’obres i serveis, grup C2, de l'Ajuntament de Sóller i la constitució d'una borsa d'ocupació.

Les Bases Específiques consten publicades en el BOIB núm. 153 de dia 6 de novembre de 2021.

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu només es podran presentar a través de la Seu Electrònica (https://soller.sedelectronica.es), emprant el tràmit "Sol·licitud per participar a convocatòria de prova selectiva de personal a l'Ajuntament de Sóller"

Els successius anuncis relatius a aquestes convocatòries es publicaran en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sóller (http://soller.sedelectronica.es).