Processos selectius per a cobrir, com a personal funcionari de carrera i pel torn lliure, llocs de treball de Tècnic-a mig d'Administració general de l'Ajuntament de Sóller, AG i Intervenció

04-Gener-2024

El dia 24 de maig de 2023 la Junta de Govern de l'Ajuntament de Sóller va aprovar la convocatòria i les bases específiques de dos processos selectius i es va publicar al BOIB núm. 173 de 23 de desembre de 2023:

Convocatòria i les bases específiques del procés selectiu per a cobrir, com a personal funcionari de carrera i pel torn lliure, un lloc de treball de Tècnic-a mig d'Administració general de l'Ajuntament de Sóller.

Convocatòria i les bases específiques del procés selectiu per a cobrir, com a personal funcionari de carrera i pel torn lliure, un lloc de treball de Tècnic-a mig d'Administració general de l'Ajuntament de Sóller.

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a partir del dia següent a aquell en què es publiqui l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entén prorrogat el primer dia hàbil següent.

Les persones aspirants han d'emplenar la sol·licitud per participar mitjançant la formalització del corresponent tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sóller,  "RHU101 Sol·licitud per participar a convocatòria de prova selectiva de personal a l'Ajuntament de Sóller" [http://soller.sedelectronica.es].

Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases, es publicaran al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament [https://soller.sedelectronica.es/board].