Processos selectius per a constituir 3 borses de treball

13-Abril-2021
Publicat en el BOIB la correcció d’errades corresponent a la convocatòria de les proves selectives per la borsa de treball d'AODL.

S'ha obert un nou termini per presentar sol·licituds des del 28 d'abril al 4 de maig inclosos.

Convocatòria i bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució de les següents borses de treball a l’Ajuntament de Sóller:

- Tècnic mig d’agent d’ocupació i desenvolupament local -AODL- de l'ajuntament de Sóller, en règim d’interinitat
- Treballador-a familiar, grup c2
- Treballador-a social, com a personal funcionari amb caràcter d’interinitat

Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sóller (http://soller.sedelectronica.es).