Domiciliar el pagaments dels meus tributs

Domiciliació del pagament de rebuts a entitats bancàries i caixes d'estalvi.

Per a domiciliar els tributs FEMS - Taxa de recollida i eliminació de Fems, Arbitris i Taxa de Mercat Ocasional, emplenar i entregar la següent instància a l'oficina de recaptació de l'Ajuntament de Sóller, o a través de la Seu Electrònica.

Per a domiciliar el altres tributs, IVTM - Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, IBIU/IBIR - Impost sobre Béns Immobles de naturalesa Urbana i Rústica i IAE - Impost d'Activitats Econòmiques visitau el web de l’ATIB.


Domiciliar Tributs IVTM, IBIU/IBIR i IAE (ATIB)

Documents