Procediment selectiu per a l'ingrés com a funcionari interí una plaça d’oficial 1ª de brigada d’obres i serveis, grup c2, de l'Ajuntament de Sóller i la constitució d'una borsa d'ocupació

05-Abril-2022

El termini per presentar les sol·licituds és des del dia 6 al 19 d'abril, ambdós inclosos.

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu només es podran presentar a través de la Seu Electrònica (https://soller.sedelectronica.es), emprant el tràmit "Sol·licitud per participar a convocatòria de prova selectiva de personal a l'Ajuntament de Sóller"

Els successius anuncis relatius a aquestes convocatòries es publicaran en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sóller (http://soller.sedelectronica.es).