Procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local de l'Ajuntament de Sóller mitjançant el procediment ordinari

21-Març-2022

El termini per presentar les sol·licituds és des del dia 22 de març al dia 12 de maig, ambdós inclosos.

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu només es podran presentar a través de la Seu Electrònica (soller.sedelectronica.es), emprant el tràmit "Sol·licitud per participar a convocatòria de prova selectiva de personal a l'Ajuntament de Sóller"

Els successius anuncis relatius a aquestes convocatòries es publicaran en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sóller (soller.sedelectronica.es).